Menu

Brukervilkår

1. Generelt

Brukervilkårene (heretter "Brukervilkår") gjelder denne nettsiden (www.swedbank.no) som eies av Swedbank Norge, organisasjonsnummer 880 824 872, en filial av Swedbank AB, SE-105 34 Stockholm, Sverige, svensk organisasjonsnummer 502017-7753 ("Banken").

Ved å gå inn på Bankens nettside og/eller bruke den informasjon som finnes på eller via nettsiden, godkjenner besøkeren Brukervilkår. Produkter og tjenester som nevnes på denne nettsiden omfattes av vilkårene som angis i avtalene som gjelder for de respektive produkter og tjenester. Merk at det for www.swedbank.se vil gjelde egne brukervilkår.

2. Viktig informasjon til kunder utenfor Norge

Bankens nettside henvender seg ikke til personer, som i henhold til lovverket i det landet de er statsborgere eller bosatt i, ikke skal tilegne seg informasjonen på en slik nettside. Personer som ikke har adgang til å tilegne seg informasjonen, eller som stiller seg tvilende til om det er tillatt for dem å tilegne seg den, bes vennligst forlate nettsiden. Dette gjelder spesielt personer som befinner seg i Australia, Japan, Canada, Storbritannia eller USA.

Important information for U.S. and U.K. persons

Hvis banken mener tilbudet av tjenester eller produkter kan stride mot lovverket eller andre regler i personens hjemland eller i et annet land, kommer banken ikke til å tilby tjenester eller produkter til denne personen.

3. Finansielle instrumenter

Banken eller dens datterselskaper, kan ha eller ha hatt, eller kan komme til å inneha finansielle instrumenter, rådgivningsoppdrag, såkalte investment- eller merchantbanking-oppdrag og/eller utlån i forhold til utstedere/finansielle instrumenter som direkte eller indirekte omfattes av eventuelle analyser eller anbefalinger som er tilgjengelige på eller via nettsiden.

4. Ansvarsbegrensninger

Informasjonen på Bankens nettside kommer fra kilder som banken anser som pålitelige. Banken eller tredjepart garanterer ikke at informasjonen er fullstendig, riktig eller oppdatert. Informasjonen kan endres eller tas bort uten at det gis beskjed om dette. Banken garanterer ikke at nettsiden eller de tjenestene som tilbys på nettsiden fungerer uten avbrudd eller forstyrrelser.

Informasjonen skal ikke under noen omstendigheter tolkes som et råd eller tilbud om å kjøpe eller selge tjenester, produkter eller finansielle instrumenter, eller som en anbefaling fra informasjonsgiveren, med mindre informasjonsgiveren meddeler spesifikt at dette er tilfellet.

Bruk av informasjon på nettsiden er brukerens eget ansvar. Banken er ikke ansvarlig i noe som helst tilfelle for hverken direkte eller indirekte skade, kostnad, tap eller påstander som kan oppstå ved bruk av nettsiden.

5. Opphavsrett og varemerke

Banken - eller en tredjepart, om ikke annet oppgis – beholder eierskap, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter til informasjonen på nettsiden. Alle rettigheter forbeholdes i alle land. Publisering, reproduksjon, overføring eller lagring av hele eller deler av innholdet på nettsiden uten innehaverens tillatelse er strengt forbudt, med unntak av lagring på PC eller utskrift for personlig bruk. Innholdet på nettsiden får gjengis så lenge det er tillatt etter opphavsrettslovverket. Ved gjengivelse må kilden tydelig angis.

Varemerker, logotyper og andre kjennetegn som forekommer på nettsiden får ikke reproduseres, publiserer, distribueres eller brukes på annen måte uten rettsinnehaverens skriftlige tillatelse.

Deltakere i chatter, debatter og lignende på Bankens nettside får bare legge inn materiale som de selv har opphavsrett til eller som de har rett til å legge inn. En deltager som legger inn materiale tillater dermed til at Banken får lagre, spre og publisere materialet.

6. Linker til nettsiden

Alle linker til Bankens nettside skal åpnes i separate vinduer. For mer informasjon om hvordan man linker til bankens nettside, se link Linker til Swedbanks nettside under.

Linker til Swedbank.com nettside

Alle linker fra Bankens nettside skal åpnes i separate vinduer. Informasjonen får ikke vises i forbindelse med en annens nettsides varemerke eller logo, med mindre det foreligger en skriftlig avtale med Banken.

Om Banken viser til linker til tredjeparts nettside, innebærer linken ikke en anbefaling eller garanti fra bankens side når det gjelder de tjenester og produkter som tilbys på eller via denne nettsiden. All bruk av slike linker skjer på brukerens egen risiko og Banken er ikke ansvarlig for innholdet, bruken eller tilgjengeligheten på nettsiden. Banken har ikke kontrollert om innholdet på disse nettsidene er korrekt, troverdig eller fullstendig.

7. Gjeldende lov

Nettsiden og Brukervilkår skal tolkes i samsvar med norsk lov. Tvister angående nettsiden og Brukervilkår skal utelukkende behandles av norske domstoler.