Det er to typer tjenester disse nye foretakene kan utføre:

  • Gjennomføre betalinger: Det gis fullmakt til et foretak om å utføre betalinger fra deres betalingskonto.
  • Samle informasjon: Det gis fullmakt til et foretak til å lage en samlet oversikt over alle de betalingskontoene man disponerer, uavhengig av hvilken bank kontoene er tilknyttet.

Både banker og slike fullmaktforetak kan tilby disse tjenestene. Men det krever at dere som bankkunde har gitt deres uttrykkelige samtykke til dette, og tjenestene skal utføres i samsvar med dette samtykket.

En betalingskonto er i utgangspunktet en konto som er tilgjengelig på internett. Kontoen må kunne benyttes til daglige betalinger, og være mulig å benytte til både nasjonale og internasjonale betalinger.

Som kunde er det viktig å sette seg grundig inn i hvem man gir fullmakt til, og hva man gir foretaket fullmakt til å gjøre på egne vegne, før slike avtaler inngås.

Kontroll, sikkerhet og personvern

Foretakene skal sørge for at deres sikkerhetsinformasjon ikke er tilgjengelig for andre. Foretak som tilbyr denne type tjenester er i likhet med bankene underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrukertilsynet.

Ved eventuelle krav under PSD2, se avsnitt for Betalinger med underpunkt Reklamasjoner

Samtykke til banken

Fordi eksponering av konti for disse fullmakttjenestene innebærer en ny rolle for administrator og eventuelle disponenter må kunden gi fullmakt til disse. Slik fullmakt kan gis gjennom samtykke fra den eller de som i selskapet har signaturrett eller fullmakt, ved signering av dette skjemaet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til .