Swedbank Norge er som utenlandsk bank filialmedlem i det norske Bankenes Sikringsfond for beløp mellom EUR 100.000 og NOK 2 mill, såkalt "topping up eller tilleggsdekning". Denne grensen gjelder for innskyters samlede innskudd i bankens norske filial, uavhengig av om kunden har en eller flere konti. Dersom innskyter har innskudd i både Sverige og Norge, vil tilleggsdekning i Norge reduseres tilsvarende det som er utbetalt i Sverige.

Ordningen dekker både privatpersoner og juridiske personer, dog ikke kredittforetak. Som innskyter i filial i Norge regnes innskyter som selv har foretatt innskudd i, og som har naturlig tilknytning til filialen.

Les mer om den svenske sikringsordningen

Les mer om Bankenes sikringsfond