Hva er SEPA betaling?

En SEPA-betaling er en normalbetaling i euro som skal overføres til en mottaker i SEPA området (EU/EØS + Sveits, Monaco og San Marino).

Hva betyr endringen for bedrifter i Norge?

Etter 31.10.2016, må alle som skal foreta en SEPA betaling bruke IBAN* til betalingsmottaker istedenfor det «gamle» nasjonale kontonummer (gjelder euro betalinger). Frem 31.10.2016 må det fortsatt benyttes BIC på SEPA betalinger som for alle andre utlandsbetalinger

*IBAN står for International Bank Account Number og erstatter nasjonale kontonummer

Større bedrifter må bruke ISO 20022 XML som filformat for betalinger til banken hvis det er en SEPA betaling i filen. Dette kravet gjelder ikke for bedrifter med mindre enn 10 ansatte og/eller motverdien av EUR 2 millioner i årsomsetning.

Hva må bedriften gjøre?

Følgende alternativer er mulig, avhengig av hvor mange SEPA betalinger bedriften har:

Bedrifter med mange SEPA betalinger

Det anbefales snarest mulig å ta kontakt ERP-leverandøren for å diskutere innføring av muligheten til å sende filer til banken i ISO 20022 XML format fra regnskapssystemet. Hvis regnskapssystemet ikke kan generere ISO 20022 XML må det gjennomføres en konvertering av filen hos tredjepart før filen sendes til banken. I ytterste konsekvens må SEPA betalingene registeres manuelt i Nettbedrift.

Bedrifter med få og sporadiske SEPA betalinger

Hvis regnsskapssystemet ikke skal oppgraderes innen 31.10.2016, kan SEPA betalinger gjøres manuelt i Nettbedrift mens de øvrige betalinger (i NOK og andre valutaer enn euro) kan fortsatt sendes i eksisterende filformater (Telepay osv). Som nevnt over finnes det også aktører som tilbyr konverteringstjenester. Dette kan være et alternativ for noen.

Bedrifter med ingen SEPA betalinger

Hvis din bedrift ikke har SEPA-betalinger er det ikke behov for å foreta noen nå. Men det kan være greit å vite at vi i Norge vil erstatte de nasjonale formatene (Telepay osv) med ISO 20022 XML i nær framtid. Mer informasjon om dette finner du lenger ned på siden.

Videre utvikling i Norge

Overgang til ISO 20022 XML for alle betalinger i Norge på lengre sikt er vedtatt av banknæring i 2015. 

Stadig flere bedrifter med kjøp av salg til/fra utlandet får et sterkere behov for å tilpasse seg internasjonale standarder for sine betalinger. I tillegg er det behov for å kunne gjennomføre betalinger så rasjonalt og kostnadseffektivt som mulig. Et steg i riktig retning er en samordning av standarder for betalinger uavhengig av valuta eller mottaker land.

Samtidig vet vi de nasjonale formatene som i dag benyttes (for eks. Telepay) ofte må tilpasses nye lovkrav og kundekrav, herunder lovkravet om bruk av ISO 20022 XML for SEPA betalinger innenfor EU/EØS området i forbindelse med SEPA End Date forordningen.

Som en konsekvens av dette har den norske banknæringen besluttet at bankene skal satse på bruk av internasjonale standarder for alle betalingsoppdrag uansett valutasort. Formålet er å unngå at bedrifter må benytte ulike betalingsformater avhengig av valutsort med det ekstraarbeidet dette krever og dermed kunne oppnå rasjonell betalingsformilding for samtlige parter.

Fra 31.10.2016, i samband med SEPA End Date, vil derfor betalinger i norske kroner og alle andre valutaer kunne sendes til banken i Norge i ISO20022 XML formatet. Det vil fortsatt være mulig å sende betalinger i Telepay formatet som tidligere, men dette gjelder ikke for SEPA betalinger (EURO). De vil måtte avvises av banken.

Meldingsguide er utarbeidet av bankenes standardiseringskontor (BSK) og kan fritt lastes ned (se linken nederst i teksten).

BSKs meldingsguide kan oversendes til bedriftens ERP leverandør for bruk i sin utvikling/ tilpasning til ISO20022 XML. En slik meldingsguide er en detaljert beskrivelse av hvordan betalingsmeldinger skal sendes og hvilke informasjonsfelter de må inneholde. I tillegg er det beskrevet en rekke andre regler som det vil være naturlig at bedriften diskuterer med sin ERP-leverandør.

Før bedriften kommer så langt vil vi anbefale å ta kontakt med oss for råd i denne prosessen.

Fra 31. oktober 2016 vil det være et lovkrav om at filer som inneholder SEPA-betalinger er sendt til banken i henhold til SEPA End Date forordningen.

BSK har en testplattform / portal som vil bli tilgjengelig etter nærmere avtale. Denne portalen gjør det mulig for bedriften å sende testemeldinger for å kunne få umiddelbar tilbakemelding på eventuelle syntax- og andre feil. Dette forutsetter at de relevante personene i bedriften får nødvendige rettigheter til denne portalen.

Link til BITS ImplementasjonsGuidelines ISO 20022

Oppsummering for Norden og Baltikum
Konsekvens per land

Norge

SEPA End Date gjelder for Norge fra og med 31.10.2016. Etter dette kan bedriften kun sende betalingsfil med SEPA-betalinger til banken i ISO 20022 XML format. Hvis regnskapssystemet ikke kan generere ISO 20022 XML, må filen konverteres hos tredjepart før den kan sendes til banken. Alternativt så må SEPA betalingene registreres manuelt i Nettbedrift.

Sverige

SEPA End Date gjelder for Sverige fra 31. 10.2016. Den viktigste konsekvensen er at kunder ikke lenger vil ha lov til å sende en fil med SEPA-betalinger til BGC som en LB utland, men må isteden benytte ISO 20022 XML for filinnsending. Hvis bedriftens regnskapssystem ikke kan generere ISO 20022 XML kan de registrere eurobetalingene online eller få konvertert filen hos en tredjepart.

Danmark

Fra 31.10.2016 vil ikke kunder lenger ha lov til å sende en fil med SEPA-betalinger i annen format enn ISO 20022 XML. Hvis bedriftens regnskapssystem ikke kan generere ISO 20022 XML kan de registrere SEPA-betalingene online alternativt få konvertert filen hos en tredjepart.

Finland, Latvia, Litauen og Estland

Euro er innført som valuta i alle disse landene og her benyttes ISO 20022 XML filformatet allerede